ปิด Maintenance
เวลา 06.00 น.

Game Info


          ขั้นตอนของการหลอมต้องเลือกเศษของ Soul ที่จะทำการหลอมรวมก่อน จากตัวอย่างจะเป็น High Gun Soul Chip ซึ่งเมื่อเราทำการกดเศษใส่ระบบไปแล้ว จะปรากฏตัวเลือกมาให้ซึ่งไม่ว่าจะระดับไหนของเศษ Soul แนะนำให้เลือกตัวที่ใช้จำนวนมากที่สุดเพราะจะได้Soul ที่สมบูรณ์ แต่หากเลือกข้อที่ใช้จำนวนน้อย จะมีโอกาสที่จะได้รับเศษ Soul ในระดับที่สูงขั้น



เลือกแบบ 400 ชิ้น


ได้มาหน้าตาแบบนี้จับไปตีบวกปืนได้เลย


 




การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://xshot.winwin.co.th/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้
LogoFB
Copyright©2022 WinWin Interactive Co.,Ltd. All rights Reserved
Email support : gmxshot@hotmail.com